ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ Love the Game ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 1. ਜੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
 2. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ - ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਏਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
  - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
  - ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ/ਦੋਸਤ ਜੂਏ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
 3. ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ – ਇਸ ਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
 4. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ
  - Instagram @lovethegame
  - Twitter @vicrgf
  - Facebook @responsiblegambling
IMG_9960.jpg